Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Kod kupnje prozora i vrata obično s dobavljačem sklapamo ugovor o njihovoj isporuci i ugradnji. Na što obratiti pozornost prilikom potpisivanja takvog ugovora o isporuci?

Sadržaj

 1. Ugovor s dobavljačem prozora - kojeg odabrati?
 2. Najvažnije odredbe ugovora s dobavljačem prozora i vrata
 3. Koja je najbolja ponuda?
 4. Kada možete odustati od ugovora?
 5. Garancija na ugradnju prozora i vrata - isplati li se imati

Sklapanjem ugovora o isporuci i montaži prozora i vrata postajemo stranka ovog ugovora, a time i subjekt prava i obveza iz istog.Sve je jasno dok god odnos s našim izvođačem teče glatko. Ugovorne strane provode odredbe ugovora u skladu sa svojom voljom, pa stoga nitko ne mari za njihovo detaljno tumačenje. Problem nastaje kada dođe do spora. Tada svaka strana počinje različito tumačiti ugovorne klauzule, na način koji je za nju najpovoljniji. Ukoliko se sukob ne može riješiti sporazumno, bit će potrebno obratiti se zajedničkom sudu, koji će u takvoj situaciji smatrati ključnim precizirati vrstu ugovora između nas i izvođača.

Ugovor s dobavljačem prozora - kojeg odabrati?

U praksi vrlo često dolazi do sporova vezanih uz izvršenje montažnih ugovora. Zato je vrijedno znati imamo li s prodavateljem prozora ugovor o konkretnom poslu ili ugovor o izvođenju građevinskih radova. Kako se doznaje, mnogi pogrešno tvrde da je ugradnja prozora građevinski posao, pa je samim time i ugovor između investitora i izvođača ugovor o građenju.

Treba zapamtiti da i ugovor o određenom zadatku i ugovor o građevinskim radovima spadaju u imenovane ugovore, odnosno s određenim kodeksom. Ovaj propis je skup zakonskih odredbi, gdje su definirana međusobna prava i obveze strana:

 • pitanja vezana uz ugovor o djelu uređena su čl. 627-646 Građanskog zakonika. Prema čl. 627, ugovorom o određenom djelu izvođač se obvezuje izvršiti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti naknadu;
 • Ugovor o izvođenju građevinskih radova uređen je čl. 647-658 k.č. Sukladno čl. 647, ugovorom o građenju izvođač se obvezuje predati objekt predviđen ugovorom, izrađen u skladu s projektom i načelima tehničkih znanja, a investitor se obvezuje izvršiti radnje propisane odgovarajućim odredbama vezanim uz na pripremu radova, a posebno na primopredaju gradilišta i isporuku projekta, te preuzimanje objekta i plaćanje ugovorene naknade.

Uzimajući u obzir stav Glavnog ureda za nadzor graditeljstva o zamjeni prozora i vrata iznijet na web stranici (ukoliko ugradnja prozora ne uključuje promjenu veličine prozorskih otvora na objektu, nismo koji se bave građevinskim radovima), treba pretpostaviti da su ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupaca prozora, čiji je predmet obavljanje usluge isporuke prozora zajedno s njihovom ugradnjom, ugovori o određenom djelu, a ne ugovori o Građevinski radovi. Ovo je izuzetno važno jer određuje prava i obveze strana u ugovoru.

S izvođačima sklapamo ugovore za konkretne poslove kao što je isporuka sa ugradnjom prozora, vrata ili garažnih vrata

Najvažnije odredbe ugovora s dobavljačem prozora i vrata

Ugovor za određeni posao montaže stolarije ili instalacijskih elemenata može se sklopiti u bilo kojem obliku, također i prešutno.Dakle, može biti usmeno, pismeno, pismeno sa službeno ovjerenim datumom, pismeno s javnobilježničkim ili službeno ovjerenim potpisima, isprava ili javnobilježnički akt. Naravno, najbolje je sve dogovore spremiti.

Sadržaj ugovora o konkretnom poslu treba navesti njegov predmet, odnosno vrstu posla ili predmeta koji se izvode te način montaže. Ako ugovorom nisu pobliže utvrđeni uvjeti njegove provedbe, izvođač se ne mora pridržavati uputa naručitelja. No, može ih se pridržavati tako da obavijesti naručitelja o opasnosti od uništenja ili oštećenja djela. Međutim, u tom slučaju odgovornost za eventualne nedostatke snosi naručitelj.

Primarna obveza izvođača je izvršiti montažu na ispravan način i kako je navedeno u ugovoru. On to može učiniti sam ili montažu izvršiti od strane kooperanta, ali u tom slučaju za radnje te osobe odgovara kao za svoje.Važno je da naručitelj može u ugovoru odrediti da montažu mora izvršiti osobno izvođač.

 • Pogledajte također: Kako pravilno ugraditi prozore i vrata?

Izvođenje radova koji se sastoje od sastavljanja stolarskih elemenata ili postavljanja zahtijeva korištenje odgovarajućih materijala, alata i drugih sredstava (npr. dizajna i mjerenja). Strane bi trebale u ugovoru odrediti čija je odgovornost osigurati materijale potrebne za montažu, jer propisi ne nameću stroga pravila u tom pogledu. Ukoliko je materijal osiguran od strane naručitelja, izvođač ga je dužan koristiti na odgovarajući način, ispostaviti račun za njegovo korištenje i vratiti neiskorišteni dio. Također bi trebao procijeniti prikladnost dostavljenog materijala. Ukoliko se pokaže da nije pogodan za kvalitetno izvođenje radova ili nastupe druge okolnosti koje otežavaju njegovu izvedbu, izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti naručitelja.Također bi se trebao suzdržati od uređivanja dok se ne naprave daljnji dogovori.

Koja je najbolja ponuda?

Bitan element ugovora za određeni posao je određivanje naknade izvođaču. Može biti u obliku naknade:

 • paušal (unaprijed utvrđen iznos);
 • troškovnik (određen popisom materijala i radova kao i jediničnim cijenama za njihovo izvođenje);
 • uređeno na druge načine (na primjer, kombinacijom paušalnog iznosa i procjene).

Nedvojbeno je da je paušal najbolji za naručitelja, jer mu daje sigurnost u troškove vezane uz izvršenje ugovora za konkretan posao. Ovako utvrđena naknada pripada izvođaču bez obzira na troškove koje je u konačnici imao. Također nema potrebe voditi račune o količini utrošenog materijala ili opsegu obavljenog posla. Rizik određivanja preniske naknade snosi izvođač, koji ne može zahtijevati povećanje naknade, čak i ako se veličina ili trošak posla nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora.

Samo ako je došlo do nepredvidive promjene odnosa i izvršenje posla bi izvođaču prijetilo velikim gubitkom, sud bi mogao povećati paušal ili raskinuti ugovor za određeni posao. Promjena odnosa mora biti vanjski događaj, neovisan i nepredvidiv od stranaka (na primjer, nenajavljena promjena carinskih ili poreznih stopa).

U slučaju procijenjene naknade, bilo koja strana može zatražiti odgovarajuću promjenu dogovorene naknade ako se promijene službene cijene ili stope koje su do sada bile primjenjive u izračunima procjene. Međutim, to se ne odnosi na plaćanja izvršena za materijale ili rad prije bilo kakve promjene cijena ili stopa. Osim toga, ako je tijekom izvršenja ugovora bilo potrebno izvršiti dodatne radove - koji nisu uključeni u izjavu koja je temelj za izračun troškovnika naknade - namirenje ugovora za konkretne radove ovisi o tome tko je sastavio tu izjavu :

 • ako naručitelj - tada izvođač može zahtijevati odgovarajuće povećanje naknade,
 • a ako se radilo o izvođaču radova - on može zahtijevati povećanje naknade samo ako, usprkos provođenju dužne pažnje, nije mogao predvidjeti potrebu za dodatnim radom.

Ako okolnosti slučaja zahtijevaju značajno povećanje predviđene naknade, naručitelj može odustati od ugovora za određeni posao. U tom slučaju, međutim, mora platiti odgovarajući dio naknade za već obavljeni posao.

Također je vrijedno znati da u situaciji kada posao nije obavljen, ipak ga morate platiti ako:

 • izvođenje radova je otežano iz razloga koji se mogu pripisati naručitelju;
 • djelo je uništeno ili oštećeno zbog greške u materijalu koju je dostavio naručitelj ili kao rezultat rada koji je obavljen prema njegovim uputama;
 • naručitelj je odustao od ugovora bez opravdanog razloga.

U prva dva slučaja naručitelj može od naknade odbiti samo ono što je izvođač uštedio neizvođenjem radova (vrijednost materijala i trošak rada).

Kada možete odustati od ugovora?

Ugovor o određenom zadatku rezultira obvezom međusobne lojalnosti i suradnje. Tijekom njegove provedbe strane bi stoga trebale napraviti potrebne dogovore o načinu montaže (npr. u kojem smjeru se vrata otvaraju), isporuci predmeta (materijala, alata) ili izdavanju odgovarajućih dozvola (uključujući izvođačev ulazak u prostor gdje je usluga izvršena).

Izvođač može odustati od ugovora za određeni posao, odnosno prekinuti montažu instalacije, npr. kada je za izvođenje montaže potrebna suradnja naručitelja, a naručitelj takvu suradnju odbije. Ranije, međutim, izvođač može naručitelju odrediti primjereni rok uz prijetnju da će nakon njegovog neučinkovitog isteka moći odustati od ugovora.

Naručitelj može odustati od ugovora ako:

 • izvođač odgađa početak ili završetak montaže do te mjere da je malo vjerojatno da će biti dovršena u dogovorenom roku. Razlog kašnjenja ovdje nije bitan, a naručitelj ne mora odrediti dodatni rok prije podnošenja izjave o odustajanju od ugovora. Nakon odustajanja od ugovora, naručitelj i izvođač trebaju jedan drugome vratiti primljene koristi (uključujući do sada isplaćene naknade) i sanirati nastalu štetu;
 • izvođač, unatoč pozivu na promjenu načina montaže i određivanju odgovarajućeg roka za to, obavlja montažu neispravno ili suprotno potpisanom ugovoru. U takvoj situaciji naručitelj također ima pravo poboljšanje ili daljnje izvođenje radova povjeriti drugoj osobi nakon isteka prethodno određenog roka na trošak i rizik izvođača. Naručitelj može izabrati jedno od ovih prava i koristiti ga prema vlastitom nahođenju;
 • izvođač zahtjeva značajno povećanje procijenjene naknade zbog promjene stopa ili naknada utvrđenih vladinim nalogom ili zbog potrebe za izvođenjem dodatnih radova. U tom slučaju naručitelj može odustati od ugovora samo ako usluga montaže još nije u potpunosti izvršena. Međutim, on bi trebao isplatiti izvođaču odgovarajući dio dogovorene naknade.

Osim toga, naručitelj može odustati od ugovora prije završetka montaže bez navođenja razloga, ali uz isplatu ugovorene naknade. Može odbiti samo ono što je izvođač uštedio nedovršavanjem radova;

Garancija na ugradnju prozora i vrata - isplati li se imati

Ugovor može predviđati da će radovi izvedeni u obliku montaže biti pokriveni jamstvom. U takvoj situaciji, trebali bismo se pobrinuti da specificira koji će nedostaci i na koje razdoblje biti pokriveni jamstvom, te kako i kada će biti uklonjeni.Na primjer, to mogu biti unosi poput:

" 1. Izvođač daje dvogodišnje jamstvo za izvedene radove opisane u § 1. ugovora. Jamstveni rok računa se od datuma protokolarnog prihvaćanja radova.

2. Izvršitelj se jamstvom obvezuje besplatno otkloniti nedostatke na predmetu ugovora u roku od dva tjedna od dana primitka obavijesti o nedostatku.

3. Izvođač ima pravo izabrati način otklanjanja nedostataka. Ovo jamstvo ne pokriva zamjenu artikla novim.

4. Obavijest o pojavi kvara treba izvršiti u pisanom obliku, preporučenim pismom na adresu mjesta poslovanja Izvođača, u roku od tjedan dana od dana otkrivanja kvara.

5. Propust da se pravodobno obavijesti o kvaru poništit će jamstvene zahtjeve.

6. Na zahtjev Naručitelja mjesec dana prije isteka jamstva, Izvođač se obvezuje izvršiti pregled nakon jamstva i odmah otkloniti uočene nedostatke.Za pregled nakon jamstva, Izvođač ima pravo na naknadu u iznosu od PLN, plativu u skladu s izdanim računom ".

Ukoliko je izvođač dao naručitelju pisanu garanciju na kvalitetu ugrađenog elementa stolarije odnosno ugrađene instalacije, u slučaju sumnje smatra se da mora ukloniti fizički nedostatak na ugrađenom predmetu. ili isporučite artikl bez nedostataka.

Pažnja! Opseg jamstva ne isključuje odgovornost izvođača za narudžbu pod jamstvom. Ovi načini prihvaćanja odgovornosti za nedostatke neovisni su jedan o drugome, iako se njihov opseg ponekad može preklapati. Naručitelj može sam odlučiti koja će prava ostvariti (u mnogim slučajevima prava koja proizlaze iz jamstva su nepovoljnija od onih koja proizlaze iz jamstva).

Pravna osnova:

 • Građanski zakonik

Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Kategorija: